Informuojame, kad dėl Lietuvos Respublikoje priimtų koronaviruso COVID- 19 prevencinių veiksmų ir rekomendacijų, siekiant užtikrinti visų „Žalgirio“ arenos lankytojų saugumą prieš patenkant į patalpas organizuojamas privalomas kūno temperatūros matavimas bei prašoma visų lankytojų griežtai laikytis higieninių reikalavimų, tokių kaip kaukių dėvėjimas, dažnas rankų plovimas ir dezinfekavimas pan., tokia apimtimi kaip tai nustato galiojantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai.

Papildomai prašome nevykti į „Žalgirio“ areną, jeigu paskutiniu metu lankėtės bet kurioje užsienio šalyje ar turėjote artimą kontaktą su tokiu asmeniu ir/arba jeigu jaučiate nors vieną iš COVID-19 ligos simptomų: karščiavimą, kosulį, dusulį ir kitus kvėpavimo sutrikimus. Atnaujinami simptomų aprašymai yra pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos elektroniniame puslapyje www.sam.lt.  

„Žalgirio“ arenos pagrindinės krepšinio salės nuomos taisyklės

 1. Kauno „Žalgirio“ arenos, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, pagrindinės krepšinio salės nuomos teikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos) gali naudotis tik pirkėjas, kuris įvykdė Paslaugos užsakymą (toliau – Pirkėjas) ir kiti jo pakviesti asmenys (toliau – Lankytojai), kurie atidžiai susipažino su šiomis pagrindinės krepšinio salės nuomos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir sutinka laikytis jose numatytų sąlygų ir tvarkų.
 2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti prieš atliekant Paslaugų pirkimą ir vėliau su šiomis Taisyklėmis privalo supažindinti visus kitus Lankytojus. Taisyklės yra pateikiamos prie Paslaugų aprašymo, prie Paslaugos pirkimo informacijos ir Bendrose pirkimo – pardavimo taisyklėse. Atliekant pirkimą ir uždėjus varnelę, kad Pirkėjas sutinka su pirkimo – pardavimo taisyklėmis, yra traktuojama, kad Pirkėjas susipažino su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis pilna apimtimi.
 3. Vienos Paslaugos metu į „Žalgirio“ areną (toliau – Arena) yra įleidžiamas Pirkėjas, kuris privalo būti ne jaunesnis kaip 18 metų su maksimaliai 29 kitais Lankytojais. Pabrėžiama, kad Lankytojams taip pat galioja visi šių Taisyklių punktai, kurie aprašo Lankytojų elgesio bei kitus reikalavimus, ir už jų pateikimą Lankytojams yra atsakingas Pirkėjas. Papildomai informuojame, kad į Patalpas kartu su Pirkėju įleidžiami nepilnamečiai Lankytojai, tačiau už jų saugumą, sveikatos būklę ir elgesį pilna apimti atsako Pirkėjas arba su nepilnamečiu esantys tėvai (globėjai, rūpintojai).
 4. Pirkėjas yra informuojamas, kad Paslaugą sudaro pagrindinės Arenos krepšinio salės nuoma kartu su rakinama rūbine. Pabrėžiama, kad į Paslaugos paketą neįeina inventoriaus suteikimas, t.y. LED kubas, švieslentės, kamuoliai, rūbai ir t.t.
 5. Naudotis Paslaugomis Pirkėjas gali tik sumokėjęs mokestį už vienkartinį apsilankymą, kurį gali atlikti per www.zalgiris.koobin.com internetinę svetainę (toliau – Internetinė svetainė).
 6. Visi laikai, kada galima užsisakyti Paslaugą, yra pateikiami Internetinėje svetainėje. Vienos Paslaugos trukmė yra 1 valanda, į šį laiką neįeina persirengimas atėjus ir nusiprausimas po sporto duše ir apsirengimas, tam papildomai skiriamos 30 minučių (t.y. 15 min prieš Paslaugą ir 15 min po Paslaugos). Paslaugos laikas užsakomas tik sėkmingai atlikus apmokėjimą už Paslaugą. Pažymime, kad rezervacijos nėra priimamos ir Paslaugos laikas užsakomas pirmam Pirkėjui, kuris sėkmingai atliko apmokėjimo veiksmus.
 7. Pirkėjai pageidaujantys įsigyti ilgesnės trukmės Paslaugą, privalo registruoti greta esantį laisvą laiką ir vienu metu atlikti Paslaugos užsakymą. Jeigu Pirkėjas pageidauja įsigyti papildomo laiko po to, kai atliko Paslaugos užsakymą, tai gali padaryti per Internetinę svetainę, įsigyjant papildomą laiką, jeigu toks yra galimas. Jeigu pratęsti Paslaugos laiką norimą jau naudojantis Paslauga, tokiu atveju, dėl tokios galimybės reikia kreiptis į aptarnaujantį personalą kontaktais: Vaidą Kižytę, tel. +370 682 76081.
 8. Pirkėjas atvykęs į „Žalgirio“ areną (toliau – Arena), apsaugos darbuotojui privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris turi sutapti su pirkimo metu įvestais duomenimis. Pabrėžtina, kad Lankytojai yra įleidžiami į Arenos patalpas tik atvykus Pirkėjui.
 9. Apsaugos darbuotojas rūbinės raktą išduoda tik Pirkėjui. Pirkėjas įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius, susijusius su patalpų, kuriomis naudojasi, bei patalpose esančio inventoriaus (krepšinio stovai, parketas, kėdės, įranga persirengimo kambariuose ir t.t.) pabloginimu ir/ar apgadinimu, jeigu tai įvyksta dėl jo ar jo Lankytojų kaltės ar neatsargumo. Nuostolių dydis įvertinamas pagal sugadinto/pabloginto turto vertę. Pirkėjui pametus ar sugadinus rūbinės raktą yra taikoma bauda lygi 50 Eur.
 10. Jeigu Pirkėjas dėl bet kokių priežasčių negali pasinaudoti Paslauga, bet pageidauja ją perleisti kitiems asmenims, tai gali padaryti tik raštu informavęs aptarnaujantį personalą: Vaidą Kižytę kizyte@zalgirioarena.lt ir paskyręs kitą už Paslaugos vykdymą atsakingą asmenį, kuriam bus taikoma šiose Taisyklėse pateikiama atsakomybė.
 11. Pirkėjams susimokėjus už Paslaugas, bet dėl savo kaltės jomis nepasinaudojus, sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 12. Lankytojams suteikiama galimybė naudotis Paslauga, tačiau nevertinama šios Paslaugos įtaka konkretaus Lankytojo sveikatai. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Paslauga, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti krepšinio salę ir aktyviai sportuoti. Pažymima, kad Paslauga, atsižvelgiant į konkretaus Lankytojo sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką Lankytojo sveikatą, todėl Lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Krepšinio salę bei pasirinkdamas konkrečias jos teikiamas Paslaugas.
 13. Lankytojai, prieš pasirinkdami Paslaugas, visų pirma turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam. Lankytojui, prieš pradedant naudotis Paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka Lankytojui. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių naudojantis Paslauga, tenka pačiam Lankytojui. Arena, nesant jos kaltės, neatlygina Lankytojui dėl jo teikiamų Paslaugų Lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos.
 14. Arena neteikia daiktų pasaugos paslaugų, tik sudaro Lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Lankytojams rekomenduojama nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Lankytojas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Arenos apsaugos darbuotoją.
 15. Visi Lankytojai privalo laikytis šių elgesio taisyklių:
 • atsakingai ir rūpestingai naudotis teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Arenos, kitų Lankytojų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
 • būti blaivūs ir neapsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų). Arenos apsaugos darbuotojai turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo Lankytojo neįleisti arba išprašyti iš Arenos patalpų;
 • nedelsiant informuoti Arenos darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Paslaugomis;
 • krepšinio salėje dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą sportinę aprangą ir avalynę, kuri netepa ir nebraižo parketo;
 • prieš naudojantis Arenos įranga ir inventoriumi, susipažinti su Arenos patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, o kreiptis į atsakingus Arenos darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
 • naudotis Arenos įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jos paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Arenos atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
 • netrukdyti kitiems Lankytojams naudotis Paslaugomis;
 • laikytis šių Taisyklių;
 • draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus;
 • griežtai draudžiama vaikščioti po kitas Arenos patalpas ar teritoriją, išskyrus tiesiausią apsaugos darbuotojo nurodytą kelią iš rūbinės į pagrindinę krepšinio salę ir atgal. Krepšinio salėje draudžiama lipti į tribūnas. Bauda už šių sąlygų pažeidimą – 100 EUR;
 • krepšinio salėje yra griežtai draudžiama komercinė ar bet kokia kita veikla, kuri neatitinka tikslinės krepšinio salės paskirties. Norint salę išsinuomoti kitiems tikslams, reikia kreiptis į renginių organizavimo vadovą Mantą Vedricką, tel. +370 620 67668, el. paštas m.vedrickas@zalgirioarena.lt.
 • būtina nedelsiant informuoti Arenos apsaugos darbuotoją apie gaisrą, avarijas ar bet kokius netikėtus nuostolingus sutrikimus krepšinio salės ar persirengimo patalpose;
 • po Paslaugos yra būtina sutvarkyti inventorių krepšinio salės patalpose ir palikti krepšinio salę bei persirengimo patalpas tvarkingas.

Arena partners

Privacy policy
Kandidatų privatumo politika
For more information on the processing of personal data, please contact mail adress: privatumas@zalgirioarena.lt
Cookie policy
© „Žalgirio“ arena, 2011-2021. All rights reserved
Solution: Gamadigi