Taisyklės galioja nuo 2023 m. spalio 26 d.

PATEKIMAS Į ARENĄ
Norintys patekti į Areną lankytojai privalo:
• pateikti bilietą, akreditacijos kortelę ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę patekti į Areną;
• būti patikrinti apsaugos darbuotojų ir turimus daiktus pateikti apžiūrai;
• praeidami turniketus (sukamos kryžmės pavidalo įėjimo įtaisas lankytojams po 1 praleisti) asmenys su vaikais iki 6 metų (imtinai) privalo juos paimti ant rankų.

Į ARENĄ NEĮLEIDŽIAMI ASMENYS:
• kurie kelia grėsmę saugumui;
• atsisakantys apsaugos darbuotojų patikrinimo;
• apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių ar narkotinių medžiagų;
• kurie renginių organizatorių ir/arba nuomininkų yra paskelbti kaip nepageidaujami;
• įvykdę ar įtariami įvykdę viešosios tvarkos pažeidimus, bausti už chuliganišką elgesį ar įvykdę/įtariami bet kokiuose nusikaltimuose, įvykdytuose „Žalgirio“ arenoje ar jos prieigose.

LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
• Patekti į Areną tik pateikus bilietus arba dokumentus, suteikiančius teisę patekti į Areną.
• Užimti Arenos salėje/tribūnose tik tas vietas, kurios yra nurodytos jų turimuose bilietuose arba kituose dokumentuose, suteikiančiuose teisę patekti į Areną.
• Nustatyta tvarka naudotis Arenoje esančiomis rūbinėmis, kitomis viešo naudojimo patalpomis bei maitinimo įstaigų teikiamomis paslaugomis.
• Rūkyti tik specialiai tam skirtose ir atitinkamai pažymėtose Arenos vietose.

BENDRA INFORMACIJA LANKYTOJAMS
• Sporto renginių metu salėje alkoholį vartoti draudžiama.
• Saugumo užtikrinimui Arenoje yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus bei jų veiksmus.
• Asmenys Arenoje turi elgtis taip, kad jie nedarytų žalos, nekeltų grėsmės sau ir aplinkiniams, netrukdytų ir neerzintų kitų žiūrovų.
• Asmenys Arenoje privalo vykdyti renginių organizatorių, saugos tarnybos darbuotojų, savanorių, policijos pareigūnų, ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą ir tvarką asmenų nurodymus.
• Esant pavojui ar iškilus grėsmei renginio saugumui, saugos tarnybos darbuotojo, policijos pareigūno ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą ir tvarką asmenų reikalavimu, žiūrovai gali būti nukreipti į kitas nei biliete nurodyta vietas ar būti evakuoti iš Arenos.
• Bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Areną, lankytojas privalo saugoti iki renginio pabaigos.
• Į renginio bilieto kainą yra įskaičiuotas bilietų platintojo paslaugos mokestis, kurį nustato bilietų platintojas, ir Arenos mokestis (nuo 2 iki 2,5 eurų priklausomai nuo renginio). Arenos mokestį sudaro renginio apsaugos, pagalbinių darbuotojų (asistentų), patalpų valymo, nuotekų šalinimo, elektros ir vandens tiekimo, patalpų šildymo ir vėdinimo paslaugos. Į Arenos mokestį nėra įskaičiuotos Rūbinių paslaugos, kurios apmokestinamo papildomai pagal šiose taisyklėse nurodytą tvarką.
• Atsakingi už renginio saugumą ir tvarką pareigūnai ar darbuotojai turi teisę paimti dokumentus, suteikiančius teisę patekti į Areną, perduotus arba parduotus kitiems asmenims, neturintiems teisės jais naudotis.
• Lankytojus, nesilaikančius šių Arenos taisyklių, renginio organizatoriai, saugos tarnybos darbuotojai, policijos pareigūnai ir/ar kiti įgalioti užtikrinti saugumą ir tvarką asmenys turi teisę pašalinti lankytojus iš Arenos. Iš Arenos pašalintam lankytojui pinigai už įsigytus bilietus negrąžinami.
• Arenos apsaugos darbuotojai turi teisę renginio metu išprašyti arba išvesti iš arenos patalpų asmenis, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar kitų svaiginančių medžiagų. Tokiu atveju sumokėta bilieto(-ų) suma nebus kompensuojama.
Asmuo, išėjęs iš renginio jam dar nepasibaigus, gali būti pakartotinai nebeįleidžiamas į areną, jei naudojamas jau kartą nuskenuotas bilietas. Esant būtinumui trumpam palikti renginio vietą, ir pageidaujant sugrįžti atgal į renginį, rekomenduojama prieš išeinant iš renginio, kreiptis į apsaugos darbuotojus.

RŪBINIŲ PASLAUGOS
• Viršutinių drabužių saugojimo paslauga Arenoje įrengtose rūbinėse yra mokama ir jos kaina – 2 Eur (du eurai) vienam asmeniui už vieną viršutinį drabužį.
• Rūbinėje suteikiama galimybė palikti kitus daiktus (kuprines, rankines ir kitus daiktus, išskyrus drabužius) saugojimui už 2 Eur (dviejų eurų) mokestį vienoje saugojimo spintelėje.
• Lankytojui sumokėjus už drabužių ar daiktų saugojimo paslaugas yra pateikiamas kasos čekis.
• Audi klubo, Ramirent Premium klubo, VIP ložių ir VIP paslaugas įsigijusiems lankytojams drabužių saugojimo paslauga nėra apmokestinama, tačiau lankytojas turi pateikti rūbinės darbuotojui bilietą, akreditacijos kortelę ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę patekti į šiuos Arenos sektorius.
• Perduodant drabužius ar kitus daiktus saugojimui rūbinėje ar daiktų saugojimo spintelėje, lankytojui duodamas rūbinės arba atitinkamai daiktų saugojimo spintelės žetonas su numeriu.
• Ant vienos rūbinės pakabos yra kabinamas tik vienas lankytojo viršutinis drabužis.
• Vienoje daiktų saugojimo spintelėje yra talpinami tik vieno lankytojo daiktai.
• Pametęs rūbinės ar daiktų saugojimo spintelės žetoną, lankytojas apie tai privalo nedelsdamas informuoti rūbinės personalą. Už pamestą rūbinės ar daiktų saugojimo spintelės numerėlį (žetoną) lankytojas sumoka visą jo kainą, tai yra 10 Eur (dešimt eurų).
• Lankytojui, pranešusiam apie rūbinės ar daiktų saugojimo spintelės žetono pametimą ar dingimą, saugojimui į rūbinę lankytojo perduoti drabužiai ar daiktai grąžinami tik visiems kitiems lankytojams atsiėmus drabužius ar daiktus iš rūbinės ar daiktų saugojimo spintelės. Tokiu atveju pasirašomas dokumentas, kuriame fiksuojamas rūbinės ar daiktų saugojimo spintelės žetono pametimas ar dingimas, lankytojo asmeniniai duomenys ir mokėjimo už žetoną faktas.

RENGINIŲ ĮRAŠAI
• Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, kiekvienas Arenos lankytojas neatšaukiamai sutinka, kad neteiks pretenzijų ir neprašys kompensacijos, jei jo balsas, atvaizdas, nuotrauka bus naudojami tiesioginės renginio transliacijos metu, renginio vaizdo įraše ar naudojant jau sukurtas ir dar tik būsimas informacines technologijas, kitu būdu įrašant ar nufotografuojant. Ši medžiaga renginio organizatorių ar trečiųjų asmenų gali būti naudojama neribotą laiką. Kiekvienas lankytojas atsisako bet kokių teisių ir veiksmų, leidžiančių prieštarauti aukščiau išdėstytam informacijos naudojimui. Renginių organizatoriai ir jų įgalioti tretieji asmenys privalo laikytis visų įstatymų, susijusių su asmeninės informacijos naudojimu žiniasklaidoje. Šios taisyklės taikomos visuose renginiuose, vykstančiuose „Žalgirio“ arenoje.
• Bet kokį renginių ir sporto varžybų garso, vaizdo įrašą, nuotraukas ar rungtynių rezultatą leidžiama įrašyti ir naudoti tik asmeniniams tikslams. Griežtai draudžiama minėtą informaciją apie renginius platinti visuomenei, nepaisant duomenų perdavimo būdo: internetu, per radiją, televiziją, mobiliuoju telefonu, ar kitomis, jau sukurtomis ir dar tik būsimomis informacijos perdavimo priemonėmis. Taip pat draudžiama kitiems asmenims padėti vykdyti tokią veiklą.

RINKODAROS VEIKLOS APRIBOJIMAI
• Lankytojams griežtai draudžiama Arenos viduje teikti bet kokias komercines paslaugas ar užsiimti kita komercine veikla neturint Arenos administracijos ir renginio organizatoriaus raštiško sutikimo.
• Lankytojams griežtai draudžiama Arenos viduje turėti su savimi ir siūlyti pirkti maistą, gėrimus, suvenyrus, drabužius, reklaminę atributiką ir kitas komercines prekes neturint Arenos administracijos ir renginio organizatoriaus raštiško sutikimo. Visos šios prekės gali būti konfiskuotos.
• Arenos erdvėse juridiniams asmenims alkoholiniai gėrimai parduodami tik reprezentacinėms reikmėms.

DRAUDŽIAMI VEIKSMAI IR PRIEMONĖS

Į Areną draudžiama įsinešti:
• alkoholinius gėrimus, bet kokias narkotines ar psichotropines, kitas organizmą stimuliuojančias medžiagas (išskyrus specialius medicinos preparatus (insulinas, ir pan.));
• bet kokios rūšies ginklus ir/ar potencialiai pavojingus daiktus, įskaitant, bet neapsiribojant daiktais, kuriais galima pjauti ar durti, daiktus, kurie gali būti panaudoti svaidymui, laidymui, mėtymui ir pan.;
• fejerverkus, signalines raketas, dūmų miltelius, dujų bombas ir/ar kitokią pirotechniką;
• rasistinės, ksenofobinės, ekstremalių dešiniųjų, nacionalistinių ir socialistinių idėjų, lytinės diskriminacijos propagandos atributiką ir/ar medžiagą;
• butelius, puodelius, bet kokios rūšies skardines, taip pat kitus objektus, pagamintus iš plastmasės (PET), stiklo arba bet kurios kitos trapios medžiagos, arba iš bet kokio metalo, „Tetra Pak“ pakuotės;
• bet kokius maisto produktus ir gėrimus;
• vėliavų stiebus, išskyrus lanksčius plastikinius vėliavų stiebus, kurie neviršija 1 m ilgio ir 1 cm skersmens;
• didesnes nei 2,0 x 1,5 m vėliavas. Sirgalių klubų atstovai, pageidaujantys į Areną įsinešti klubo vėliavą, privalo gauti atskirą organizatorių leidimą;
• visų rūšių gyvūnus, išskyrus šunis vedlius (suderinus su organizatoriais);
• dujų purškalus, dirginančias, degias medžiagas, dažiklius, konteinerius su sveikatai kenkiančiomis arba greitai užsidegančiomis medžiagomis;
• didelių gabaritų daiktus (kopėčios, kėdės, dėžės, didelės rankinės, kosmetinės, kuprinės, lagaminai, sportiniai krepšiai ir kt.). Didelis gabaritas – bet koks objektas, didesnis nei 25x25x25 cm, kuris negali būti laikomas po Arenos kėde;
• didelį kiekį popieriaus bei popieriaus ritinius;
• mechaniniu būdu valdomus ir garsą skleidžiančius prietaisus (suslėgto oro trimitus ir pan.), garsiakalbius, megafonus, sirenas, dūdas, trimitus ir kitus pučiamuosius muzikos instrumentus;
• dronus bei kitus nuotoliniu būdu valdomus prietaisus;
• prietaisus su lazeriniais įtaisais, elektrinius žibintuvėlius, savadarbius šviesą skleidžiančius prietaisus ar įrenginius;
• radijo imtuvus;
• nešiojamus kompiuterius, planšetes ir/ar kitus prietaisus, skirtus informacijos platinimui kitose žiniasklaidos priemonėse;
• bet kokį kitą daiktą, kuris kelia grėsmę renginio saugumui arba gali sukelti nepatogumų žiūrovams (purškiami dezodorantai, kvepalų buteliukai, skėčiai, pagalvės arba kiti daiktai, kuriuose yra plunksnos ir/ar pūkai ir pan.);
• visus kitus daiktus, aptiktus policijos pareigūnų, saugos tarnybos personalo ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą asmenų, kurie galėtų kelti pavojų renginio ir kitų lankytojų saugumui;
• renginių dalyvių, žiniasklaidos atstovų, renginį aptarnaujančių įmonių ir Arenos personalo daiktų, esančių draudžiamų daiktų sąraše, įnešimo į Areną ir jų patikros sąlygas atskira tvarka nustato renginių organizatoriai;
• draudžiamų įsinešti į Areną daiktų sąrašas gali būti papildomas pagal renginių organizatorių pageidavimus.

Arenoje draudžiama:
• mėtyti įvairius daiktus į tribūnas, salę, žaidimų aikštelę bei kitokiais būdais trikdyti normalią renginių eigą;
• deginti ugnį, leisti fejerverkus, raketas, dūmų miltelius, dūmų bombas ar kitokią pirotechniką;
• bet kokie komercinio/reklaminio turinio arba kenksmingo, agresyvaus, agituojančio, politinio, rasistinio ar religinio pobūdžio plakatai, apranga ir pan.
• elgtis tokiu būdu, kuris aplinkinių gali būti suprastas kaip provokuojantis, grasinantis, diskriminacinis arba įžeidžiantis;
• kelti bet kokią grėsmę savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei ar saugumui;
• bet kokiu būdu kenkti kitiems;
• lipti ant tam neskirtų konstrukcijų ar įrenginių (fasadai, pertvaros, sienos, tvoros, užtvaros, apšvietimo stulpai, kamerų platformos, stogai ir pan.);
• sporto renginių metu vaikščioti žaidimo aikštėje,
• įeiti į tarnybines patalpas ar uždaras lankytojams teritorijas;
• trukdyti ar riboti patalpų plotą, skirtą Arenos lankytojų, personalo, renginių dalyvių įėjimui ir išėjimui, taip pat evakuaciniam žiūrovų išėjimui, stovėti ir/ar sėdėti ant laiptų žiūrovų tribūnose, trukdyti ir riboti vietas, skirtas transporto priemonių bei pėsčiųjų eismui;
• piešti, rašyti, dažyti arba tvirtinti bet kokius elementus bei įrenginius;
• lipti ir stovėti ant kėdžių ir/ar jų rėmų;
• šiukšlinti.

ASMENYS, NESILAIKANTYS ŠIŲ TAISYKLIŲ, Į „ŽALGIRIO“ ARENĄ NEĮLEIDŽIAMI ARBA ŠALINAMI IŠ ARENOS BE ATSKIRO ĮSPĖJIMO! UŽ VIEŠOSIOS TVARKOS IR ARENOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS BAUDŽIAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA.

Arenos partneriai

Privatumo politika
Kandidatų privatumo politika
Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama susisiekiant el. paštu: privatumas@zalgirioarena.lt
Slapukų politika
© „Žalgirio“ arena, 2011-2024. Visos teisės saugomos