Informuojame, kad UAB „Kauno arena“ siekdama užtikrinti „Žalgirio“ arenos (toliau – Arena) lankytojų, darbuotojų, nuomininkų, sportininkų, trenerių, atlikėjų ir kitų asmenų sveikatos saugumą nuo COVID-19 koronaviruso infekcijos, teikia šias išsamias būtinąsias sąlygas, kurios privalomos kiekvienam asmeniui atvykstančiam ir/ar esančiam Arenoje.

Būtinosios sąlygos rengiamos ir atnaujinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais ir UAB „Kauno arena“ vidinėmis tvarkomis susijusiomis su COVID-19 koranaviruso ligos prevencinių priemonių vykdymu.

Žemiau pateikiame svarbiausią informaciją, kurią turite žinoti, jeigu planuojate lankytis Arenoje ir/ar jos teritorijoje. Pažymime, kad informacija yra dažnai kintanti atsižvelgiant į naujus nutarimus ir sprendimus, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti šią informacija, atkreipiant dėmesį į informacijos atnaujinimo datą, kurią pateikiame Taisyklių teksto viršuje. Taip pat rekomenduojame periodiškai pasitikrinti oficialius viešai prieinamus šaltinius, žemiau pateiktose nuorodose, kuriuose rasite naujausius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus ir kitą aktualią informaciją:

 1. https://sam.lrv.lt/lt/naujienos
 2. https://lrv.lt/lt/naujienos
 3. https://koronastop.lrv.lt/lt/
 4. https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos

 TAISYKLĖS ARENOS LANKYTOJAMS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021.04.28 

 • Asmenys, ne jaunesni kaip 6 metų amžiaus privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius). Kaukės dėvėjimas privalomas viso buvimo Arenoje metu, išskyrus atvejus, kai asmuo, tam skirtoje vietoje valgo ir/ar geria.
 • Asmenims turintiems neįgalumą, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali, ar tai pablogina jų sveikatos būklę, privaloma dėvėti veido skydelį. Veido skydelio dėvėjimas privalomas viso buvimo Arenoje metu, išskyrus atvejus, kai asmuo, tam skirtoje vietoje valgo ir/ar geria.
 • Asmenys, kurie į Areną atvyks be kaukės ar apsauginio skydelio, arba šių apsaugos priemonių nedėvės ir paprašius atsisakys jas dėvėti, į Arenos patalpas bus griežtai neįleidžiami arba iš jų bus išprašomi.
 • Asmenims prieš patenkant į Areną gali būti atliekamas nedokumentuojamas, privalomas kūno temperatūros matavimas, specialiai tam skirtais prietaisais. Asmeniui nustačius didesnę negu 37,3 temperatūrą, į Areną patekti griežtai draudžiama.
 • Asmenys visoje Arenos teritorijoje sėdint, stovint, laukiant eilėse ir t.t. privalo laikytis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp kitų asmenų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.
 • Asmenys visoje Arenos teritorijoje privalo laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo. Arenoje prie įėjimų ir kitose matomose vietose yra sumontuoti dezinfekciniai skysčiai, atstumų ribos žymimos lipdukais, matomose vietose pateikiamos elgesio taisyklės, kurių visi asmenys privalo griežtai laikytis.
 • Arenos pagrindinėje salėje ir kitose ne tam skirtose vietose griežtai draudžiama vartoti maistą ir/ar gėrimus. Maitinimo paslaugos gali būti teikiamos tik Arenos restorane, baruose, koridoriuose, kuriuose yra specialiai įrengtos vietos maisto ir/gėrimų vartojimui. Maitinimo paslaugų vietų darbą ir būtinąsias darbo sąlygas numato tuo metu galiojantys teisės aktai.
 • Asmenims, kurie yra grįžę iš užsienio ir/ar turėjo sąlyti su iš užsienio grįžusiais asmenimis ir kai izoliacijos periodas nėra pasibaigęs, į Areną vykti griežtai draudžiama.
 • Asmenims, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) rekomenduojama į Areną nevykti. Asmenims, kuriems Renginio metu pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), privaloma nedelsiant palikti Areną ir rekomenduojama susisiekti su šeimos gydytoju arba konsultuotis Karštąją koronaviruso linija tel. 1808.
 • Asmenims, kuriems buvo buvo nustatytas teigiamas COVID-19 testas arba asmenims, kurie turėjo artimą sąlytį su tokiu asmeniu/-is, privaloma informuoti Arenos administraciją: tel. +370 37 354 401 ar el. paštu  info@zalgirioarena.lt  arba kreiptis tiesiogiai į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą: tel. +370 5 264 9676 ir imtis visų kitų saugumo priemonių kaip izoliacija, kontaktų informavimas ir pan.
 • Asmenys prieš patenkant į Areną, dėl COVID-19 sąlyčio nustatinėjimo tikslo, gali būti paprašyti užpildyti registracijos ir ar kitokio pobūdžio formą, kurioje reikėtų nurodyti šiuos savo asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris. Pažymime, kad šie duomenis gali būti perduodami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, todėl Asmenys privalo pateikti tikslią ir neklaidinančią informaciją.

TAISYKLĖS RENGINIŲ ORGANIZATORIAMS, RANGOVAMS IR PATALPŲ ILGALAIKIAMS BEI TRUMPALAIKIAMS NUOMININKAMS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021.04.28

 • Renginių organizatoriams, rangovams ir patalpų ilgalaikiams bei trumpalaikiams nuomininkams, (toliau – Klientai) yra privaloma laikytis visų 1 dalyje (Taisyklės Arenos lankytojams) pateiktų reikalavimų ir užtikrinti, kad apie šias taisykles būtų tinkamai informuoti ir jų laikytųsi visi Klientų žiūrovai, dalyviai, svečiai ar kiti į Arenos patalpas pasikviesti asmenys. Už šių taisyklių tinkamą vykdymą visa apimti prieš UAB „Kauno arena“ ir kitas institucijas atsako Klientai.
 • Klientai privalo nuolatos sekti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus ir įgyvendinti juose numatytus reikalavimus, susijusius su jų vykdoma veikla.
 • Klientai turi užtikrinti, kad į Areną atvyktų dirbti tik sveiki darbuotojai ir/ar paslaugų teikėjai neturintys viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir darbuotojai ir/ar paslaugų teikėjai kuriems nėra privaloma izoliacija. Jeigu tai yra taikoma Kliento veiklai, turi būti laikomasi nustatytos tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo tvarkos.
 • Jeigu Klientai vykdo viešą bilietų platinimą, tokiu atveju Klientai privalo bilietų platinimą vykdyti elektroniniu būdu ir/arba užtikrinti, kad būtų vykdomas žiūrovų ir/ar dalyvių registravimas, kaip to reikalauja tuo metu galiojantys teisės aktai. Taip pat Klientai privalo aiškiai nurodyti, kad jie yra atitinkamo renginio organizatoriai ir nurodyti savo kontaktus kuriais žiūrovai ir/ar dalyviai galėtų susisiekti ir informuoti apie susirgimą COVID-19 virusu arba apie turėtą sąlyti su tokiu asmeniu. Pažymima, kad UAB „Kauno arena“ neteikia bilietų platinimo ir/ar registravimo paslaugų.
 • Klientai privalo pasirūpinti, kad vykdant savo veiklą Arenos patalpose būtų užtikrinamos visos asmens higienos priemonės, kontroliuojami žiūrovų ir/ar dalyvių srautai, pateikiami visi informaciniai žymėjimai, atliekami temperatūrų matavimai ir kita. Pažymima, kad UAB „Kauno arena“ nesuteikia Klientams visų šių priemonių ir/ar paslaugų visa apimtimi. Apie UAB „Kauno arena“ teikiamas asmens higienos priemones ir paslaugas Klientai turi teirautis šiais kontaktais: renginių organizatoriai kizyte@zalgirioarea.lt; nuomininkai vip@zalgirioarena.lt; rangovai e.salnis@zalgirioarena.lt.
 • Klientai vykdydami savo veiklas, kuriose gali susidaryt žmonių eilės, privalo pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymosi. Taip pat valdyti žmonių srautus pasitelkiant informacines priemones, žmogiškuosius resursus (apsaugos darbuotojai, personalas), fizines priemones (tvorelės, rodyklės ir kt.).
 • Klientai privalo pasirūpinti, kad būtų užtikrintas periodiškas dažnai liečiamų paviršių (durų rankenų, kėdžių atramų, laiptų turėklų ir kt.) valymas, paviršiams skirtu valyti valikliu.
 • Klientai gavę informaciją apie Arenos patalpose buvusį asmenį (dalyvį, lankytoją, svečią, darbuotoją), kuriam 14 d. laikotarpyje nuo apsilankymo buvo nustatyta COVID-19 koronaviruso liga arba kai asmuo galimai tokiame pačiame laikotarpyje turėjo sąlyti su COVID-19 sergančiu asmeniu, yra privaloma apie tai nedelsiant informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą: tel. +370 5 264 9676 ir UAB „Kauno arena“ +370615 98 636.

TAISYKLĖS RESTORANO „SALA“ NUOMININKAMS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021.04.28

 • Restorano „Sala“ trumpalaikiams nuomininkams, kurie yra užsisakę savo asmenines šventes ir/ar konferencijas (toliau – Užsakovas) yra privaloma laikyti visų 1 dalyje (Taisyklės Arenos lankytojams) pateiktų reikalavimų ir užtikrinti, kad apie šias taisykles būtų tinkamai informuoti ir jų laikytųsi visi Užsakovo žiūrovai, dalyviai, svečiai ar kiti į Arenos patalpas pasikviesti asmenys. Už šių taisyklių tinkamą vykdymą visa apimtimi prieš UAB „Kauno arena“ ir kitas institucijas atsako Užsakovas.
 • Užsakovas privalo nuolatos sekti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus ir įgyvendinti juose numatytus reikalavimus, susijusius su jų planuojama vykdyti veikla.
 • Užsakovas privalo užtikrinti, kad restorane „Sala“ nedalyvautų per didelis žmonių skaičius. Arenos darbuotojai nustatę, kad Užsakovo šventėje/konferencijoje yra per didelis skaičius žmonių, turi teisę paprašyti Užsakovo, kad asmenys paliktų Arenos patalpas, jeigu nesutinkama to padaryti yra informuojami Arenos apsaugos darbuotojai, kurie turi teisę nutraukti šventę/konferenciją ir informuoti teisėsaugos institucijas apie pažeidimą.
 • Užsakovui nerekomenduojama į asmeninę šventę/konferenciją kviesti dalyvauti asmenims priklausantiems COVID-19 rizikos grupei t. y. yra vyresni nei 65 m. ir/arba sergantys lėtinėmis ligomis.
 • Užsakovas turi užtikrinti, kad į restoraną „Sala“ atvyktų sveiki žiūrovai, dalyviai, svečiai neturintys viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir /ar tie asmenys kuriems nėra privaloma izoliacija.
 • Užsakovai privalo pasirūpinti, kad šventėje/konferencijoje būtų užtikrinamos visos asmens higienos priemonės. Pažymima, kad restorano „Sala“ administracija nesuteikia Užsakovui visų šių priemonių ir/ar paslaugų pilna apimtimi. Apie teikiamas asmens higienos priemones ir paslaugas Užsakovai turi teirautis šiais kontaktais: restoranas@salarestoranas.lt; +370 688 77630.
 • Klientai gavę informaciją apie šventėje/konferencijoje buvusį asmenį (dalyvį, lankytoją, svečią, darbuotoją), kuriam 14 d. laikotarpyje nuo apsilankymo buvo nustatyta COVID-19 koronaviruso liga arba kai asmuo galimai tokiame pačiame laikotarpyje turėjo sąlyti su COVID-19 sergančiu asmeniu, yra privaloma apie tai nedelsiant informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą: tel. +370 5 264 9676 ir UAB „Kauno arena“ +370615 98 636.

Arena partners

Privacy policy
Kandidatų privatumo politika
For more information on the processing of personal data, please contact mail adress: privatumas@zalgirioarena.lt
Cookie policy
© „Žalgirio“ arena, 2011-2022. All rights reserved